Sedan - 2007 Hyundai Sonata, 111,808 miles, $7,995.

Sedan - 2007 Hyundai Sonata, 111,808 miles, $7,995.

2007 Hyundai Sonata, 111,808 miles, $7,995.