auto - 2013 Hyundai Elantra, 43,003 miles, $12,195.

auto - 2013 Hyundai Elantra, 43,003 miles, $12,195.

2013 Hyundai Elantra, 43,003 miles, $12,195.