2009 Chevrolet Malibu Hybrid, 102,252 miles, $11,288.

2009 Chevrolet Malibu Hybrid, 102,252 miles, $11,288.

2009 Chevrolet Malibu Hybrid, 102,252 miles, $11,288.