sedan - 2012 Hyundai Sonata, 44,293 miles, $19,471.

sedan - 2012 Hyundai Sonata, 44,293 miles, $19,471.

2012 Hyundai Sonata, 44,293 miles, $19,471.